Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS JURISTEN

PDF/Print

Versie: 19 september 2018

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden die opdrachtnemer (hierna: Kompas Juristen) al dan niet via ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen voor de opdrachtgever (hierna: Cliënt) verricht.

2. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Kompas Juristen en Cliënt komt tot stand via een schriftelijke aanvaarding van het aanbod door Cliënt. Onder schriftelijk wordt eveneens verstaan per email.

3. Uitvoering werkzaamheden
Kompas Juristen zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Kompas Juristen staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing. Kompas Juristen is te allen tijde gerechtigd om overeengekomen werkzaamheden door ondergeschikten of hulppersonen te laten uitvoeren. Uitsluitend Kompas Juristen zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die worden uitgevoerd door ondergeschikten of hulppersonen.

4. Verplichting Cliënt
Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Kompas Juristen verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Kompas Juristen te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Kompas Juristen verstrekte gegevens en informatie.

5. Digitale correspondentie
Kompas Juristen werkt volledig digitaal, tenzij de werkzaamheden of de Cliënt om een niet-digitale werkwijze vragen.

6. Honorarium
Kompas Juristen is gerechtigd haar uurtarieven en prijzen per opdracht aan te passen. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen op de website, in offertes of anderszins vermeld in euro en exclusief btw. Reiskosten, reistijdvergoeding en kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) zijn niet inbegrepen in het honorarium en worden aan Cliënt doorbelast. Kantoorkosten worden doorbelast voor zover direct ten behoeve van de Cliënt gemaakt.

7. Verschotten
Alle verschotten zoals griffierechten, deurwaarders- en vertaalkosten worden bij de Cliënt in rekening gebracht. Deze dienen te worden vooruitbetaald.

8. Betaling
Betalingen dienen giraal te geschieden op de per factuur aangegeven bankrekening. Andere betalingen worden niet als geldig beschouwd. Kompas Juristen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de Cliënt de factuur niet binnen deze termijn voldoet, is Kompas Juristen gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Indien de Cliënt de factuur niet tijdig betaalt, is Cliënt vanaf de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Cliënt is de wettelijke handelsrente verschuldigd en Kompas Juristen is gerechtigd direct buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van de gehele hoofdsom met een minimum van EUR 40,-. Voor zover de Cliënt een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is, is de wettelijke rente verschuldigd en prevaleert de dan geldende regeling uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9. Opzegging
Kompas Juristen en de Cliënt hebben het recht de overeenkomst van opdracht te allen tijde schriftelijk te beëindigen, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid Kompas Juristen
Iedere aansprakelijkheid van Kompas Juristen is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Kompas Juristen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico van Kompas Juristen. Voor aansprakelijkheid die buiten het dekkingsbereik valt of indien anderszins geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van eenmaal het in de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kompas Juristen of indien de beperking in strijd is met dwingend recht. De aansprakelijkheid van hulppersonen is op vergelijkbare wijze als hierboven omschreven beperkt. Hulppersonen en ondergeschikten kunnen zich bij (rechtstreekse) aansprakelijkstelling door Cliënt beroepen op alle bepalingen in deze algemene voorwaarden.

11. Verjaring vordering
Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Kompas Juristen en haar ondergeschikten in ieder geval één jaar nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

12. Vrijwaring
Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kompas Juristen, vrijwaart de Cliënt Kompas Juristen en haar ondergeschikten voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht. Deze bepaling geldt niet indien de opdrachtgever een consument is.

13. Archief
Kompas Juristen is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak of opdracht zonder nadere aankondiging te vernietigen.

14. Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendom van alle door Kompas Juristen voortgebrachte werken berust uitsluitend bij Kompas Juristen. Behoudens  toestemming van Kompas Juristen mogen werken uitsluitend worden gedeeld met derden indien dit in het direct belang van de Cliënt is. Het verveelvoudigen of verspreiden van de standaard rapporten en het materiaal van de workshops en lezingen is in het bijzonder niet toegestaan behoudens toestemming van Kompas Juristen. Bij schending van deze bepaling door Cliënt of indien de schending haar is toe te rekenen, verbeurt Cliënt een boete van EUR 3000,- per overtreding, onverminderd het recht van Kompas Juristen om aanvullend haar schade te verhalen.

15. Geheimhouding
Kompas Juristen en haar ondergeschikten zijn verplicht tot geheimhouding; Ze dienen te zwijgen over bijzonderheden van de behandelde zaken, de persoon van de Cliënt en de aard en omvang van diens belangen. Indien een juiste uitvoering van de opgedragen taak naar oordeel van Kompas Juristen een gebruik maken van de verkregen kennis naar buiten eist, staat dat Kompas Juristen vrij, voor zover de Cliënt daartegen geen bezwaar heeft en voor zover dit in overeenstemming is met een goede beroepsuitoefening. De geheimhoudingsplicht duurt voort na de beëindiging van de relatie met de Cliënt. Indien Kompas Juristen aan een wederpartij vertrouwelijkheid heeft toegezegd of deze vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van zijn relatie met een derde, zal Kompas Juristen deze vertrouwelijkheid ook jegens zijn Cliënt in acht nemen.

16. Vervanging
Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling.

17. Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de Cliënt en Kompas Juristen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

18. Forumkeuze
De rechter te Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

 
______________________________________________________________________

 
PRIVACYVERKLARING KOMPAS JURISTEN

PDF/Print

Versie: 25 mei 2018
Inleiding

In deze privacyverklaring kan u lezen op welke wijze wij uw privacy waarborgen. Opgenomen is onder meer welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan uw rechten uitgelegd in deze verklaring en er is beschreven op welke wijze u een vraag, opmerking of klacht kan indienen.
Verwerking van persoonsgegevens
Contactgegevens cliënten
Kompas Juristen verwerkt naam, adres, email, telefoonnummer en indien van toepassing functie en het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor het contact met de klant op grond van de uitvoering van de overeenkomst. De contactgegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de cliëntrelatie beëindigd is.

Gegevens betreffende zaken
Kompas Juristen verwerkt persoonsgegevens van de cliënt, diens wederpartij, getuigen en andere bij een zaak betrokken derden voor correspondentie in de zaak, voor de analyse en beoordeling van juridische vragen en zaken, en andere noodzakelijke dienstverlening aan cliënt. De gegevensverwerking beziet naast contactgegevens al hetgeen in een zaak relevant kan zijn waaronder medische gegevens (letselschade), arbeidsrechtelijke gegevens, strafrechtelijke gegevens. Voor zover het gegevens van cliënt betreft, verwerken wij deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor zover het gegevens van anderen betreft, verwerken wij deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang van cliënt bij rechtsbijstand en het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM), welk belang prevaleert boven de privacybelangen van derden, mede gelet op de geheimhoudingsplicht van Kompas Juristen.
Overeenkomstig de normgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten bewaart Kompas Juristen dossiers vijf jaar.

Fiscale administratie
Voor de wettelijk verplichte fiscale administratie worden alle daarvoor noodzakelijke gegevens, zoals overeenkomsten, facturen en correspondentie bewaard gedurende zeven jaar.

Cookies
Op onze website enkel functionele cookies verwerkt ten behoeve van de werking en beveiliging van de website. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van de browsersessie of na één dag.


Derden
Wij maken gebruik van een externe e-mailserver ten behoeve van het e-mailverkeer. Wij maken gebruik van een externe IT dienstverlener en webhost ten behoeve van de hosting en IT. Deze partijen verwerken de persoonsgegevens enkel overeenkomstig onze opdracht en niet voor eigen doeleinden.
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden voor zover dat ten behoeve van een zaak van cliënt noodzakelijk is. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Beveiliging van uw gegevens
Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:
Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit.

Uw rechten
Uw rechten:
– U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
– U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
– U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
– U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
– U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
– U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
– deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, of
– de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen
andere rechtsgrond voor de verwerking is, of
– de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
– U heeft het recht op beperking van de verwerking.
– U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te identificeren. Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres.

Wijzigingen
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege gewijzigde verwerkersdoeleinden en werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking
Kompas Juristen
IJburglaan 1518
1087 MA Amsterdam
020-7552416
info@kompasjuristen.nl